Váš nákupní košík je prázdný.

  banner-pro-plus-bg teros-one-banner-bg Grip_Mini_b

  Podmínky vrácení zboží

  Vrácení zboží ve 14denní lhůtě od 1. 1. 2014

  Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

  V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na adrese (sídle) elektonického obchodu.

  Kde zboží vrátit

  Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit písemně, a to zasláním zboží na adresu:

  Reklamační oddělení VAPESERVIS.CZ
  Provozovna:
  SV Store s.r.o.
  Vrchlického 103, 440 01 Louny

  Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

  Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

  Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

  Je dobré vědět

  Obal není nutný

  Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Wood decor s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

  Zboží si můžete vyzkoušet

  Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít Wood decor s.r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

  Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

  Dodržení 14denní lhůty

  Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. . Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

  Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

  Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, stačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

  Jaké dokumenty přiložit?

  Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

  Nejlepší možností je zaslání vyplněného Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy (doc, 48 kB) a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e-mailovou adresu.

  Stručný přehled na závěr

  • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
  • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
  • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
  • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. V tento den jej můžete odeslat.
   Zboží může být po dohodě vráceno i později.
  • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
  • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
  • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
  • Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.
  • Při vrácení zboží Vám bude vrácena pouze částka za zboží, ne za dopravné.

       V případě vrácení zboží přiložte Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy  (doc, 48 kB)

  Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

  Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

  Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

  Copyright ©2020, vapeservis.cz